PONIEDZIAŁEK

11.00    1a, 1b

11.10    2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 7

12.10    5, 6a, 6b, 2Ag, 2Bg, 3Ag, 3Bg

WTOREK

11.00    1a, 1b

11.10    2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 6b

12.10    5, 6a, 7, 2Ag, 2Bg, 3Ag, 3Bg

ŚRODA

11.00    1a, 1b

11.10    2, 3a, 3b, 3c, 4a, 5, 6b, 2Bg

12.10    4b, 5, 6a, 7, 2Ag, 3Ag, 3Bg

CZWARTEK

11.00    1a, 1b

11.10    2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 6b

12.10    5, 6a, 7, 2Ag, 2Bg, 3Ag, 3Bg

PIĄTEK

11.00    1a, 1b

11.10    2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5

12.10    6a, 6b, 7, 2Ag, 2Bg, 3Ag, 3Bg