ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego i stanowi ważne jego ogniwo. Realizuje te same zadania wychowawcze co szkoła, ma jednak odmienny styl pracy. Nie opiera swojej działalności na ścisłym i sztywnym programie. Łącząc elementy atmosfery domowej ze świadomie planowaną i organizowaną działalnością opiekuńczo - wychowawczą, ma szansę stać się pomostem między domem a szkołą. Działalność świetlicy polega na aktywizowaniu dzieci i młodzieży, dostarczaniu pozytywnych przeżyć i wzorców, wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności, a także kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi oraz prowadzeniu wczesnej interwencji w przypadku dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka, czyli tych które pochodzą z rodzin patologicznych lub niewydolnych wychowawczo.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzininach 7.00 do 14.00. 
Od 14.00 do 16.00 działa świetlica profilaktyczna.

Opiekunem świetlicy jest pani Julita Stawarczyk.